Výzva programu Horizont 2020: Vaše možnosti v oblasti energetické účinnosti

17. 03. 2014

Horizont 2020 je nástroj pro financování výzkumu a inovací, s navrhovaným rozpočtem 80 mld EUR, který nahradí všechny současné evropské nástroje financování vědy a výzkumu.

V rámci programu jsou následující výzvy určené orgánům veřejné správy. Uzávěrka přihlášek je ke dni 5. června 2014 (17:00 hod bruselského času)

Příležitosti pro veřejný sektor v poskytování energetické účinnosti prostřednictvím informačních a komunikačních technologií

 

Informační a komunikační technologie (ICT)  sehrávají klíčovou roli při dosahování energetické účinnosti a cílů v oblasti energetiky a klimatu v Evropě. ICT dokonce mohou podpořit přímé zvýšení účinnosti a změnit chování v celé řadě odvětví a aktivit. I když přechod na nízkouhlíkové hospodářství probíhá na místní a komunitní úrovni, veřejné orgány hrají zásadní roli. Konkrétní možnosti financování jsou nabízeny v oblasti ICT a energetické účinnosti v rámci dvou odlišných témat:

 

1) Jako součást strategie na podporu energeticky účinné a k inovacím vstřícné postupy při zadávání zakázek (EE8) bude Komise financovat ty návrhy, které podporují veřejné orgány v pořizování rychle se vyvíjející informační a komunikační technologie, jako jsou například Zelená Datová Centra. Podrobnosti o této výzvě naleznete zde:  ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2358-ee-08-2014.html

 

2) Kromě toho se mohou veřejné orgány rovněž účastnit konsorcií v předkládání návrhů v rámci EE11, která se zabývá ICT řešení v oblasti energetické účinnosti ve veřejných budovách. Podrobnosti o této výzvě jsou k dispozici zde: ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2063-ee-11-2014.html

 

Zvýšení kapacity orgánů veřejné správy plánovat a implementovat udržitelná energetická opatření

 

Veřejné orgány hrají důležitou roli při dosahování cílů v oblasti energetiky a klimatu v Evropě. Všechny právně závazná opatření dohodnutá v rámci směrnice o energetické účinnosti na evropské a národní úrovni bude třeba převést na konkrétní opatření. Financování je k dispozici pro ty návrhy, které umožňují veřejným orgánům se rozvíjet, financovat a provádět ambiciózní udržitelnou energetickou politiku a plány. Návrhy mohou zahrnovat strategie pro zlepšení soudržnosti udržitelných energetických politik a opatření na všech úrovních veřejné správy,  či budování kapacit zaměřené na orgány veřejné správy v oblasti integrovaného místního plánování a zvyšování kapacity členských zemí k plnění povinnosti podle směrnice. Více podrobností o této výzvě naleznete zde: ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2357-ee-07-2014.html

 

Umožnění zainteresovaným stranám pomáhat orgánům veřejné správy při vymezování a provádění udržitelné energetické politiky a opatření

 

Veřejné orgány hrají důležitou roli při rozvoji udržitelné energetické politiky. Provádění těchto politik však vyžaduje zapojení veřejných/soukromých zainteresovaných subjektů a občanské společnosti. Toto téma (EE9) usiluje o návrhy, které umožní zainteresovaným stranám pomáhat orgánům veřejné správy při uvedení plánů na konkrétní opatření.

 

Návrhy by měly zahrnovat zainteresované strany, jako jsou veřejné služby, průmysly, banky, nevládní organizace, sdružení spotřebitelů, zájmové skupiny, odbory atd. Více informací o této výzvě: ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2359-ee-09-2014.html

 

25 milionů EUR k dispozici k předkládání návrhů zabývající se finančními prostředky pro udržitelnou energii

 

Financování je k dispozici v roce 2014 pro zlepšení obchodního prostředí pro investice v oblasti udržitelné energetiky, projektu rozvojové pomoci, zavádění inovativních energetických služeb a finančních plánů, a budování kapacit pro inovační systémy financování.

 

Velká část finančních prostředků bude zaměřena na projekt rozvojové pomoci. Toto podpoří rozvoj průkopnických investičních projektů v EE a RES financováním například studie proveditelnosti, mobilizace zainteresovaných stran, finanční inženýrství, a postupy pro zadávání veřejných zakázek. Více informací o této výzvě: ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2069-ee-20-2014.html

 

Dále se návrhy mohou týkat rozvoje a zavádění inovativních energetických služeb a finančních plánů pro udržitelnou energii, včetně budování kapacity pro orgány veřejné správy a malé a střední podniky k zřizování nebo používání inovativních způsobů financování udržitelné energie. Nejméně tři různé právní subjekty ze tří způsobilých zemí musí být zahrnuty do návrhu. Podrobnosti o této výzvě jsou k dispozici zde: ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2365-ee-21-2014.html

Ing. Branda Pavel Ph.D.
p.branda@ern.cz