Zastoupení Libereckého kraje v EU

Program přeshraniční spolupráce mezi Českou Republikou a Polskou Republikou

 

Na co je možné žádat

Prioritní osa 1 - Společné řízení rizik -Podpora přizpůsobení se změně klimatu,předcházení rizikům a řízení rizik

 • Investice do rozvoje společných či propojených systémů prevence, monitoringu,reakce a odstraňování následků rizik, 
 • Investiční opatření směřující ke zvýšení schopnosti záchranných a bezpečnostních složek efektivně zasahovat po obou stranách hranice, 
 • Společná odbornápříprava pracovníků záchranných/bezpečnostních složek a složek krizového řízení zaměřená na posílení přeshraniční akceschopnosti

Prioritní osa 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti -Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil

 • Zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit, směřující k jejich využití pro udržitelný rozvoj společného pohraničí, 
 • Podpora využití nehmotného kulturního dědictví, 
 • Infrastrukturní opatření pro přeshraniční zpřístupnění a využívání kulturního a přírodního dědictví, 
 • Společná informační, marketingová a propagační opatření v oblasti využití přírodních a kulturních zdrojů, 
 • Studie, strategie, plány směřující k využití přírodních a kulturních zdroj

Prioritní osa 3 - Vzdělávání a kvalifikace - Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení

 • Příprava a realizace společného vzdělávání, 
 • Spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a institucemi na trhu práce,
 • Rozvoj jazykového vzdělávání v rámci školského systému

Prioritní osa 4 - Spolupráce institucí a komunit - Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a přispívání k účinné veřejné správě

 • Opatření směřující k posilování integrace na lokální úrovni, 
 • spolupráce občanské společnosti a 
 • další aktivity přispívající ke kohezi na lokální úrovni,
 • Rozvoj spolupráce institucí veřejné správy,
 • Vytváření a rozvoj přeshraničních kooperačních sítí, včetně spolupráce NNOa sociálních a hospodářských partnerů

 Prioritní osa 5 - Technická pomoc

 

Kdo může žádat

 • Orgány veřejné správy, jejich svazky,sdružení (PO 1,2,3,4), 
 • Organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy (PO1,2,3,4), 
 • Hospodářské a profesní komory,svazy a sdružení (PO 3,4), 
 • Nestátníneziskové organizace (PO 1,2,3,4), 
 • Evropské seskupení pro územní spolupráci (PO 2,3,4),
 • Vzdělávací instituce včetně vysokých škol(PO 3), 
 • Církve a náboženské spolky (PO 2, 4),
 • Asociace a sdružení působící v oblasti cestovního ruchu (PO 2)

Kde dostanu více informací

www.cz-pl.eu