Zastoupení Libereckého kraje v EU

Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou Republikou a Svobodným Státem Sasko

 

Na co je možné žádat

Prioritní osa 1 - Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik

 • Koncepční a investiční ochrana proti povodním, 
 • Přeshraniční investice do výstroje a vybavení, zejména do speciální techniky a do společných informačních systémů a komunikačních platforem, 
 • doprovodných stavebních opatření vztahujících se k jednotlivým projektům, 
 • Společná cvičení, odborná příprava a školení, podpora práce s mládeží, vztahy s veřejností

Prioritní osa 2 - Zachování a ochrana životního prostředí a podporování účinného využívání zdrojů,

 • Zlepšení kvality vod a stavu vodních toků a útvarů podzemních a povrchových vod v přeshraničních povodích, 
 • Investice do zachování a ochrany, podpory a rozvoje kulturního a přírodního dědictví, uměleckých objektů a kulturních projektů, 
 • Podpora kulturního cestovního ruchu,Rozvoj turisticko-kulturní infrastruktury včetně s tím související dopravní infrastruktury,
 • Společný vývoj koncepcí a produktů, realizace společných marketingových opatření, propojení jednotlivých zařízení a tvorba systémů pro společný management,
 • Plánování, řízení a realizace opatřenív oblasti ochrany přírody a životníhoprostředí, péče o krajinu, ochrany půda lesů včetně biotopů, druhové rozmanitostia sítě NATURA 2000

Prioritní osa 3 - Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení,

 • Opatření v oblasti předškolního vzdělávání, 
 • Podpora školských projektů a profesní kvalifikace v oblasti vzdělávání,
 • Podpora opatření přeshraniční odborné přípravy, dalšího vzdělávání a kvalifikace,
 • Opatření za účelem přizpůsobení se trhu práce včetně opatření pro transfer vzdělávání 
 • Podpora environmentálního vzdělávání a ekologického povědomí,
 • Zlepšování jazykové vybavenosti a interkulturních dovedností, 
 • Kooperační opatření vysokých škol a dalších vzdělávacích institucí pro transfer know-how na rozhraní mezi hospodářskou sférou a společností, budování a rozšiřování akademických kooperačních sítí,
 • Podpora mobility studujících, doktorandů a vědců za účelem zahraničního studia

Prioritní osa 4 -  Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správya zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy

Partnerská spolupráce ve všech oblastech společenského života (například v oblasti bezpečnosti, v oblasti práva a veřejné správy, regionálního plánování a rozvoje, veřejné osobní dopravy, rozvoj spolupráce aktérů na trhu práce, hospodářská spolupráce), Společný fond malých projektů

Kdo může žádat

Na České straně:

 • orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace,
 • vzdělávací instituce, 
 • nestátní a neziskové organizace, 
 • ESÚS

Na Německé straně:

 • orgány a jiné instituce Svobodného státu Sasko, 
 • územní samosprávné celky a jejich instituce a svazky, 
 • právnické osoby soukromého práva a veřejného práva

Kde dostanu více informací

www.sn-cz2020.eu