Zastoupení Libereckého kraje v EU

Operační Program Životní Prostředí 2014 - 2020

 

Na co je možné žádat

Prioritní osa 1:

 1. Snížit množství vypouštěnéhoznečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství,
 2. Snížit vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod, 
 3. Zajistit povodňovou ochranu intravilánu, 
 4. Podpořit preventivní protipovodňová opatření

Prioritní osa 2:

 1. Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek, 
 2. Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek, 
 3. Zlepšit systém sledování, hodnocenía předpovídání vývoje kvality ovzduší, počasí a klimatu a ozonové vrstvy Země

Prioritní osa 3:

 1. Předcházet vzniku odpadůa snížit vliv nebezpečných vlastností odpadů, 
 2. Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů, 
 3. Odstranit nepovolené skládky a rekultivovat staré skládky, 
 4. Odstranit a inventarizovat ekologické zátěže, 
 5. Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémyjejich řízení
 

Prioritní osa 4:

 1. Posílit biodiverzitu na majetku ČR ve správě rezortních organizací MŽP,
 2. Posílit biodiverzitu, 
 3. Posílit přirozené funkce krajiny, 
 4. Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
 

Prioritní osa 5:

 1. Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie (snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov,včetně dalších opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budov, realizace technologií na využití odpadního tepla, realizace nízko emisních a obnovitelných zdrojů tepla

Prioritní osa 6:

Technická pomoc

 

 

Kdo může žádat

 

Typické subjekty (závisí na výzvě):

 • kraji zřízené organizace, 
 • majitelé pozemků postižených sesuvy a skalním řícením,
 • nadace a nadační fondy, 
 • nevládní neziskovéorganizace, 
 • neziskové organizace, 
 • občanská sdružení, 
 • církve, 
 • obecně prospěšné organizace, 
 • organizace založené podlezvláštního zákona (např. zák. 77/1997 Sb.,o státním podniku), 
 • organizační složky státu,
 • osoby samostatně výdělečně činné,
 • podnikatelské subjekty, 
 • právnické osoby,
 • právnické osoby, jimž je svěřeno nakládání s lesy ve vlastnictví státu, 
 • provozovatelé systému předpovědní povodňové služby,
 • příspěvkové organizace, 
 • sdružení vlastníků,
 • společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi, 
 • správci a majitelé rybníků,vodních děl, 
 • správci povodí, vodních toků,nádrží, 
 • správy národních parků, 
 • státní organizace, státní podniky, 
 • územní samosprávné celky a jejich svazky, 
 • veřejnévýzkumné instituce a organizace, 
 • zpracovatelé plánů opatření, 
 • družstva, 
 • fyzické osoby

Kde dostanu více informací

 

www.opzp.cz