Stanovisko vedoucího zastoupení LK v Bruselu schváleno plenárním zasedání Výbopru regionů

05. 12. 2014

Výbor regionů přijal stanovisko Rámec kvality EU pro předjímání změn a restrukturalizaci, jež se zabývá postupy předjímání restrukturalizací společností a minimalizací jejich dopadů na pracovníky a sociální podmínky.

Dne 3. prosince Výbor regionů přijal stanovisko Rámec kvality EU pro předjímání změn a restrukturalizaci, které připravil pan Pavel Branda, místostarosta obce Rádlo v České republice, člen skupiny EKR. Pan Branda zdůraznil, že je důležité poskytnout místním a regionálním orgánům odpovídající prostředky k usnadnění přechodu mladých lidí ze vzdělávacího procesu do zaměstnání, neboť právě místní a regionální orgány jsou často poskytovateli služeb v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Zdůraznil také význam přeshraniční mobility pro pracovní místa a růst. Uvedl, že „Evropská Komise by měla spolupracovat se všemi zainteresovanými stranami při vyhodnocování implementace Rámce kvality.“ Připomněl, že „místní a regionální orgány mohou napomoci dosažení správné rovnováhy mezi poptávkou a nabídkou na trhu práce. Mohou tak učinit prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy a usnadněním mobility obyvatelstva.“
 
K oblasti vzdělávání a odborné přípravy pan Branda vysvětlil, že „místní a regionální orgány často poskytují služby vzdělávání a odborné přípravy. Tímto mohou pomoci zajistit, aby vzdělávání odpovídalo potřebám trhu práce.“ K tématu mobility pan Branda vysvětlil, že „mobilita může napomoci rovnováze nabídky a poptávky. V některých regionech bývá často větší poptávka po konkrétním typu dovedností, než jinde. Různé regiony se rovněž specializují na různé sektory a odvětví. Jako představitelé místních a regionálních orgánů se musíme snažit o omezení překážek pro mobilitu a usnadnění výměny informací o volných pracovních místech mezi sebou. Skutečná přeshraniční mobilita pracovní síly je zásadní pro udržitelný růst podporující začlenění a vytváření pracovních míst.“
 
Evropská komise nabízí nejlepší postupy k omezení nepříznivých sociálních účinků restrukturalizací společností. Ke konkrétním opatřením patří mapování potřeb v oblasti zaměstnanosti a dovedností, dále opatření určená jednotlivým zaměstnancům, jako je odborná příprava, pracovní poradenství a pomoc usnadňující profesní přechody. Náleží mezi ně i co nejrychlejší zapojení vnějších aktérů, například veřejných orgánů, univerzit a článků dodavatelského řetězce. Dále zahrnuje plné využívání strukturálních fondů EU, jako je Evropský sociální fond a Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci, v relevantních regionech za účelem podpory tvorby pracovních míst a spravedlivých přechodů na trhu práce v období restrukturalizace. Komise bude monitorovat uplatňování rámce kvality, které je dobrovolné, a do roku 2016 předloží zprávu, zda je nutné v této oblasti podniknout další kroky, případně včetně předložení legislativního návrhu.
 
Zdroj: Výbor regionů EU
http://cor.europa.eu/cs/news/Pages/challenges-created-by-company-restructuring-itself-can-be-handled-through-local-regional-solutions.aspx