Program Evropa pro občany podporující partnerství měst a obcí otevřen

23. 04. 2014
Zpráva ze SMO: Po dlouhém schvalovacím procesu byl zahájen program Evropa pro občany 2014 – 2020, ze kterého je možné financovat také projekty partnerské spolupráce měst a obcí. Nejbližší termíny k předkládání projektových žádostí pro projekty v rámci partnerství měst, sítě partnerských měst a Evropská paměť jsou 4 června a 1. září 2014. 
 
Program ve svých cílech a podporovaných aktivitách navazuje na svého předchůdce z minulého programového období 2007 – 2013 a je také zachována kontinuita i v oblasti způsobu administrace projektů, výpočtu grantu apod.
 
Celkový rozpočet nového programu je 185 mil. EUR pro období 2014 – 2020.
 
Program Evropa pro občany 2014 – 2020 se dělí do dvou hlavních oblastí:
 
Oblast 1: Evropské historické povědomí
 
V této oblasti budou podporovány projekty zacílené na témata, jako je vznik totalitních režimů v moderních dějinách Evropy a na připomínání významných okamžiků a událostí v nedávných evropských dějinách.
 
Oblast 2: Demokratická angažovanost a aktivní občanství
 
V této oblasti budou podporovány činnosti, které se týkají aktivního občanství v nejširším smyslu a zapojení občanů do veřejného života, do diskusí nad evropskými tématy a do ovlivňování evropských politik. Oblast obsahuje následující opatření:
 
- Partnerství měst – jednorázová setkání občanů partnerských měst
- Sítě partnerských měst – dlouhodobé projekty sítí partnerských měst s tematickým zaměřením
- Projekty občanské společnosti
 
Preferovány budou projekty s vysokým společenským dopadem a projekty, které jsou přímo zaměřeny na politiky EU a zapojení občanů do politického procesu EU.
 
Programový průvodce programu Evropa pro občany s podrobnými informacemi pro žadatele bude zveřejněn na počátku května. Pro více informací sledujte webové stránky eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en a www.partnerskamesta.cz. Vaše dotazy a konzultace Vašich projektů můžete směřovat na Národní kontaktní místo, Mgr. Kateřinu Hamplovou (hamplova.katerina@vlada.cz, 725 755 503) nebo Mgr. Gabrielu Hůlkovou z Oddělení vnějších vztahů Kanceláře Svazu (hulkova@smocr.cz, 234 709 724, 733 182 293).  

Ing. Branda Pavel Ph.D.
p.branda@ern.cz