Zastoupení Libereckého kraje v EU

O zastupování LK v EU

Liberecký kraj chce plně využívat všech výhod vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii. K tomu potřebuje aktuální a přesné informace o dění v evropských institucích a v současné době především o přípravě pravidel čerpání evropských peněz v dalším období 2014-2020. Cílem Libereckého kraje je rovněž aktivní výměna zkušeností s dalšími evropskými regiony.

Zastupování Libereckého kraje v Evropské unii proto v sobě zahrnuje následující aktivity:

 • účast při odborných evropských debatách o aktuálních tématech, konferencích, výstavách, prezentačních akcích atd.;
 • získávání a výměna informací, zkušeností a kontaktů se zahraničními regiony v oblastech zájmů LK;
 • spolupráce s příslušnými regiony a koordinace v rámci Evropského uskupení pro územní spolupráci (ESÚS);
 • asistenci při navázání meziregionální spolupráce mandanta, tj. monitoring nabídek ke spolupráci, vlastní iniciativa, projektová příprava a realizace apod.;
 • poskytování servisu pro práci hejtmana ve Výboru regionů, tj. příprava podkladů, analýzy projednávaných témat, příprava agendy, programu návštěvy Bruselu, doprovod, příp. tlumočení apod.;
 • sledování činnosti dalších institucí EU dle aktuálních potřeb LK, např. monitoring dění v Evropském parlamentu, Evropské komisi atd.;
 • zajištění administrativního a organizačního zázemí v Bruselu pro Liberecký kraj i jeho domácí partnery;
 • monitoring aktuálních výzev komunitárních programů a nabídek na projektovou spolupráci, včetně poskytování informací o přehledu chystaných akcí;
 • zajištění školení zaměstnanců mandanta zařazených do krajského úřadu v této oblasti;
 • organizační zajišťovaní veškerých akcí Libereckého kraje v Bruselu;
 • zajištění všech potřebných záležitostí souvisejících s pobytem zástupců nebo zaměstnanců LK v Bruselu, např. zajištění letenek, ubytování apod.

Na základě otevřeného výběrového řízení byl  pro realizaci této veřejné zakázky vybrán Euroregion Nisa, který sdružuje vedle Libereckého kraje rovněž přes 130 obcí, Krajskou hospodářskou komoru a úzce spolupracuje i s dalšími subjekty Libereckého kraje (např. Technickou univerzitou Liberec). Kontaktní osobou zodpovědnou za realizaci zakázky je Dr. Pavel Branda. Od ledna 2014 v Bruselu působí rovněž stážistka sl. Ly Dang Le.