Zastoupení Libereckého kraje v EU

Životní prostředí

LIFE+

Základní informace

  • Program pro opatření v oblasti životního prostředí a klimatu má pomoci členským zemím se zaváděním unijních pravidel. Podporuje projekty státních i soukromých organizací. Klade důraz na lepší využívání surovin a aktivity související se změnou klimatu
  • Životní prostředí: Životní prostředí a účinné využívání zdrojů, Příroda a biologická rozmanitost, Správa a informace v oblasti životního prostředí
  • Oblast klimatu: Zmírňování změny klimatu, Přizpůsobování se změně klimatu, Správa a informace v oblasti klimatu

Na co je možné žádat

  • Efektivnější a inovativnější implementace
  • Provádění environmentálních politik
  • Osvětové kampaně, sdílení znalostí a šíření osvědčených postupů
  • Podpora uplatňování, vývoje, testování a demonstrace integrovaných přístupů k provádění plánů a programů politik a právních předpisů Unie v oblasti ochrany přírody, vody, ovzduší, odpadů a klimatu, projekty na podporu a ochranu přírody a biologické rozmanitosti v EU a obnova ekosystémových služeb.

Kdo může žádat

  • Veřejné subjekty, 
  • Soukromé podnikatelské subjekty, 
  • Soukromé nepodnikatelské organizace (včetně NNO), právně registrované v EU

Kde dostanu více informací

https://ec.europa.eu/environment/life/

www.mzp.cz/cz/komunitarni_program_life