Zastoupení Libereckého kraje v EU

Výzkum, vývoj a inovace

Horizont 2020

Základní informace

 • nový rámec financování evropského výzkumu, vývoje a inovací v období let 2014 – 2020
 • integrovaný systém pro období 2014 –2020 nahrazující všechny současné evropské nástroje financování vědy a výzkumu (7. rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj, Rámcový program Konkurenceschopnost a inovace(CIP) a Evropský inovační a technologický institut (EIT))
 • klíčový nástroj pro financování Unie inovací, jedné ze stěžejních iniciativ programu Evropa 2020
 • cílem programu je budování ekonomiky založené na znalostech a inovacích v celé Unii prostřednictvím dostatečného financování výzkumu, vývoje a inovací

Na co je možné žádat

 • podpora vynikajících projektů hraničního výzkumu
 • mobilita vynikajících výzkumných pracovníků a špičkové infrastruktury
 • vývoj nových a ambiciózních technologií
 • zlepšení konkurenceschopnosti evropského průmyslu prostřednictvím: průmyslových a průlomových technologií, snazšího přístupu k rizikovému financování, podporou inovací v malých a středních podnicích (MSP)
 • podpora výzkumu, který směřuje k řešení zásadních otázek a problémů, s nimiž se potýká evropská společnost - tzv.společenských výzev - v následujících oblastech: zdraví; demografické změny a životní pohoda (wellbeing); potravinové zabezpečení; udržitelné zemědělství; mořský výzkum a bioekonomika; zajištěná, čistá a účinná energie; inteligentní,ekologická a integrovaná doprava; ochranaklimatu; životní prostředí; účinné využívání zdrojů; suroviny; 
 • Evropa v měnícím se světě:inkluzivní, inovativní a reflektivní společnosti, 
 • bezpečné společnosti: ochrana svobody a bezpečnost Evropy a jejích občanů

Kdo může žádat

 • výzkumní pracovníci (akademická, průmyslová sféra), 
 • podniky, 
 • firmy, 
 • nevládní a neziskové organizace, 
 • občanská sdružení,
 • zájmové skupiny z různých oblastí

Kde dostanu více informací

www.h2020.cz

Galileo

Základní informace

 • GALILEO je globální navigační satelitní systém Evropské unie spravovaný pod civilní kontrolou Evropské vesmírné agentury (ESA). 
 • V současnosti se program nachází v tzv. fázi IOV (In Orbit Validation), která má za cíl ověřit technické charakteristiky navrhované architektury a signálů systému na již vypuštěných čtyřech družicích.

Na co je možné žádat

 • IT technologie, 
 • činnosti týkající se zaváděcí fáze programu Galileo včetně řízení této fáze a dohledu, 
 • činnosti související s provozem systémuvy tvořeného na základě programu GALILEO, 
 • činnosti související s provozem systému EGNOS

Program GALILEO sám o sobě nebude vyhlašovat výzvy k podávání návrhů projektů, ale výzvy k veřejným zakázkám (prostřednictvím ESA)

Kdo může žádat

 • Členské státy EU a členské státy ESA

Kde dostanu více informací

www.gsa.europa.eu/galileo/why-galileo

www.czechspaceportal.cz/3-sekce/narodni-kontaktni-bod-galileo