Zastoupení Libereckého kraje v EU

Vnitřní trh

Nástroj pro propojení Evropy
Customs 2020
Fiscalis 2020

Nástroj pro propojení Evropy

Základní informace

 • Z rozpočtu tohoto nástroje budou podpořeny strategické projekty v oblasti dopravní, energetické a telekomunikační infrastruktury. Hlavním cílem nástroje je rozvoj výkonného, udržitelného a efektivního propojení sítí v oblasti dopravy, energetiky a telekomunikací. Dále budování chybějících přeshraničních vazeb a odstraňování dosavadních problémů podél hlavních transevropských dopravních koridorů. Schválená celková alokaceprogramu činí 33,3 mld. EUR.

Na co je možné žádat

 • Doprava: Podpora investic za účelem odstranění problematických míst, důraz na méně znečišťující druhy dopravy, podporu telematiky a užití inovativních technologií
 • Aktivity: Využití finančních nástrojů, ukončení energetické izolace, eliminace energetických zúžení a dokončení vnitřního trhu s energetikou
 • Aktivity: Systém SESAR, usnadnění přístupu k dopravní infrastruktuře pro handicapované osoby, aktivity implementující dopravní infrastrukturu v uzlech klíčových sítí, studie pro přeshraniční projekty, projekty propojující nebo rozvíjející systém ERTMS na hlavních silničních a železničních koridorech
 • Energetika: Podpora investice do transevropské infrastruktury v souladus cíli Strategie Evropa 2020 v oblasti energetiky a klimatu
 • Telekomunikace: Podpora investic do širokopásmových sítí a infrastruktury digitálních služeb
 • Aktivity: Stavební prvky (elektronický podpis, elektronická fakturace), zavedené služby (internet pro děti, digitální knihovna Europeana) a další (portál e-justice, e-health, elektronické zakázky)

Kdo může žádat

 • Mezinárodní organizace a podniky

Kde dostanu více informací

inea.ec.europa.eu/en/cef

 

 

Customs 2020

Základní informace

 • Je zaměřen na podporu a rozvoj činností celních správ EU, s cílem průběžně zavádět do praxe jednotné metody odpovídající novým trendům v celní oblasti
 • Identifikovat, rozvíjet, sdílet a realizovat dobrou pracovní praxi a administrativní aktivity.
 • Posílit dovednosti a kompetence celních pracovníků
 • Podpora přípravy, koherentní aplikace a efektivní implementace unijního práva a politiky v oblasti celnictví
 • Vyvíjet, zlepšovat, operovat a podporovat evropský celní informační systém.
 • Zlepšit kooperaci mezi celními orgány a mezinárodními organizacemi, třetími zeměmi, dalšími vládními orgány a dalšími.

Na co je možné žádat

 • joint actions: Semináře a workshopy, Projektové skupiny (omezený počet zemí, omezená doba trvání, předdefinované cíle), Pracovní návštěvy pro zvýšení praktických znalostí v celních záležitostech, Monitorovací aktivity, Expertní týmy, Akce na vytváření a podporu celní administrativní kapacity, Studie, Společně vyvíjené komunikační akce, Další aktivity splňující specifické a operační cíle programu.
 • vytváření IT kapacity: rozvoj, údržba, operace a kontrola kvality unijních komponent Evropského informačního systému
 • vytváření lidských kompetencí: Společné tréninkové aktivity: společné tréninkové akce k podpoře profesionálních dovedností a vědomostí vztahujících se k celnictví.

Kdo může žádat

 • Orgány členských a kandidujících zemí

Kde dostanu více informací

ec.europa.eu/taxation_customs/customs/cooperation_programmes

Fiscalis 2020

Základní informace

 • Je zaměřen na zlepšování fungování daňových systémů na vnitřním trhu. Má za cíl zlepšit spolupráci mezi daňovými správami a poskytovat mechanismy a prostředky na zlepšení této spolupráce. Program nemá vést k další harmonizaci rozdílných vnitrostátních systémů, ale má umožnit snížení negativních účinků jako jsou např. daňové podvody, narušování hospodářské soutěže, administrativní zátěž pro daňové správy a podniky atd.
 • Implementovat, zlepšovat, operovat a podporovat evropský informační systém zdanění, podpořit kooperační aktivity administrativ, posílit dovednosti a kompetence daňových úředníků, zvýšit porozumění a implementaci unijního práva na poli zdanění, podpora a zdokonalování administrativních procedur a sdílení příkladů dobré administrativní praxe

Na co je možné žádat

 • Společné akce: semináře a workshopy, projektové skupiny (konkretizované; omezený počet zemí, omezená doba trvání; předdefinované cíle), bilaterální a multilaterální kontroly a jiné aktivity kooperace, pracovní návštěvy pro zvýšení praktických znalostí v daňových záležitostech, expertní týmy, studie, komunikační projekty, další aktivity splňující specifické a operační cíle programu
 • Vytvoření evropského informačního systému a aktivity s ním související
 • Společné tréninkové aktivity: společně tréninkové akce k podpoře profesionálních dovedností a vědomostí.

Kdo může žádat

 • Orgány členských a kandidujících zemí

Kde dostanu více informací

ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/fiscalis_programme/fiscalis_2020/index_en.htm