Zastoupení Libereckého kraje v EU

Sociální politika

EASI

PROGRAM EU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ INOVACE

 

Základní informace

  • Slouží na podporu inovativní sociální politiky, mobility pracovních sil a sociálního podnikání, jakož i k usnadnění přístupu k půjčkám. EASI tak integruje a rozšiřuje tři stávající finanční nástroje: Program pro zaměstnanost a sociální solidaritu Progress, Evropský portál pracovní mobility EURES a Evropský nástroj mikrofinancování Progress. Nový integrovaný přístup si klade za cíl zvýšit soudržnost a dopad jmenovaných nástrojů. Rozpočet činí 920 mil. EUR.

Na co je možné žádat

  • Osa Progress: analytické aktivity (analýzy politik na národní i evropské úrovni, které povedou k širší debatě o sociálních záležitostech; monitoring dodržování evropského práva),vzájemné učení a šíření povědomí o sociálních inovacích (podpora aktivit typu peer review a výměna zkušeností), podpora nejdůležitějších aktérů
  • Osa EURES: podpora mnohojazyčných internetových nástrojů pro sdílení a hledání pracovních příležitostí, podpora programů mobilit, podpora přeshraničních partnerství, výměna zkušeností a vzájemné učení

Kdo může žádat

  • národní, regionální a místní orgány, 
  • organizace poskytující služby zaměstnanosti,sociální partneři (odbory apod.) 
  • nevládní organizace, 
  • vysoké školy a výzkumné ústavy, 
  • odborníci na problematiku hodnocení a posuzování dopadů, 
  • národní statistické úřady, 
  • média

Kde dostanu více informací

ec.europa.eu/social/easi