Zastoupení Libereckého kraje v EU

Justice a vnitro

Evropa pro občany
Práva, rovnoprávnost a občanství
Pericles 2020
HerculeIII
Spravedlnost

Evropa pro občany

Základní informace

 • Program na podporu mezinárodních projektů měst, obcí a organizací občanské společnosti, které podporují mobilitu občanů a aktivní evropské občanství. Cílem je přiblížit Unii jejím občanům, podporovat evropské občanství a zlepšovat podmínky aktivního občanství a demokratické angažovanosti na úrovni Unie.

Cíle

 • poskytovat občanům příležitost spolupracovat a podílet se na budování do světa otevřené Evropy, která bude stále užším svazkem, sjednoceným a obohaceným díky své kulturní rozmanitost
 • rozvíjet mezi evropskými občany vědomí evropské identity vycházející ze společných hodnot, historie a kultury; podporovat pocit přináležitosti k EU mezi jejími občany.
 • posilovat toleranci a vzájemné porozumění mezi evropskými občany,respektovat a podporovat kulturní a jazykovou rozmanitost a zároveň přispívat k dialogu mezi kulturami

Na co je možné žádat

Okruh Evropská paměť:

Program podpoří připomínání totalitních režimů i jiných událostí a momentů, které významně ovlivnily evropskou historii, Konkrétně: kombinace různých aktivit, jako například výzkum, neformální vzdělávání, veřejné debaty nebo výstavy, apod.

Okruh Demokratická angažovanosta participace občanů:

Program podpoří aktivitu občanů především na celoevropské úrovni.

 • Aktivita 1: Towntwinning, 
 • Aktivita 2: Sítě měst, 
 • Aktivita 3:Projekty občanské společnosti

 

Kdo může žádat

Organizace občanské společnosti,spolky přeživších a pamětníků, kulturní a vzdělávací instituce, spolky měst

Kde dostanu více informací

https://ec.europa.eu/citizenshipwww.euroskop.cz/9041/sekce/evropa-pro-obcany

Práva, rovnoprávnost a občanství

Základní informace

 • Podpora evropské společnosti založené na respektu k základním právům, boji proti rasismu, xenofobii a antisemitismu, podpoře lepšího mezináboženského a mezikulturního porozumění a zlepšení tolerance v Evropské unii
 • Propagovat nediskriminaci, Boj proti rasismu, xenofobii, homofobii a další formy netolerance, Propagovat práva osob s handicapem, Propagovat rovnost mezi ženami a muži a genderový maninstreaming, Předcházet násilí na dětech, mladých lidech, ženách a dalších ohrožených skupinách, Propagovat práva dětí, Zajistit nejvyšší míru ochrany dat, Propagovat práva odvozená z občanství EU, Posílit spotřebitelská práva

Na co je možné žádat

 • Tréninkové aktivity (výměna personálu,workshopy, vyvíjení tréninkových modulů ),
 • Vzájemné učení se, 
 • kooperační aktivity,
 • výměna příkladů dobré praxe, 
 • vyvíjení nástrojů IKT, 
 • Aktivity k zvyšování povědomí, 
 • diseminace, konference, 
 • Podpora pro hlavní aktéry (klíčové evropské NGO a sítě, orgányčlenských států, implementace Unijníhopráva), 
 • Analytické aktivity (studie, sběr dat, rozvoj společné metodiky, indikátory, přehledy, příprava průvodců).

 

Kdo může žádat

Státní orgán, neziskové NGO

Kde dostanu více informací

ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/

Pericles 2020

Základní informace

 • Program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání v Evropě a po celém světě

Na co je možné žádat

 • Technická, vědecká a operativní podporaposkytována Periclem existuje ve 2 formách:
 • grant – kofinancování specifických projektů podaných relevantním národním orgánem,
 • projekty iniciované Komisí (OLAF) – transnacionální konference, školení a workshopy jak v EU, tak mimo EU

 

Kdo může žádat

 • Národní agentury prosazující právo, národní centrální banky, právní orgány ve veřejném sektoru
 • Komerční banky, směnárny a průmysl zpracování peněz v privátním sektoru

Kde dostanu více informací

ec.europa.eu/economy_finance/euro/cash/pericles/index_en.htm

Hercule III

Základní informace

 • Je určen na potírání podvodů, korupce a ostatní trestné činnosti, kterou jsou dotčeny finanční zájmy EU. Je zaměřen zejména na spolupráci mezi Komisí prostřednictvím Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), příslušnými orgány v členských státech a ostatními evropskými institucemi a orgány

Na co je možné žádat

Specializovaná technickápodpora pro národní orgány:

 • Poskytování specifických znalostí a technicky pokročilého vybavení a efektivních informačních technologií k usnadnění transnacionální kooperace s Komisí 
 • Zabezpečení potřebné podpory a usnadnění vyšetřování, především pak zakládání společných investigativních týmů a přeshraničních operací
 • Podpora skladovací kapacity členských států na skladování a likvidaci zabavených cigaret
 • Zvýšit výměny personálu pro specifické projekty
 • Poskytování technické a operační podpory orgánům členských států v jejich boji proti ilegální přeshraniční činnosti a podvodům (podpora pro celní orgány)
 • Vytváření kapacit informačních technologií napříč státy a poskytování specifických databází a IT nástrojů
 • Zvyšování výměny dat, vývoj a poskytování IT nástrojů pro vyšetřování a monitoring

Organizace specializovanýcha workshopů, jakož i konferencíse zaměřením na:

 • Lepší pochopení unijních a národních mechanismů
 • Výměna zkušeností mezi relevantními orgány členských států a třetích stran.
 • Koordinace aktivit členských států, třetích zemí a mezinárodních organizací.
 • Diseminace znalostí, především identifikace risků pro investigativní účely.
 • Vývoj vysoko-profilových výzkumných aktivit, včetně studií.
 • Zlepšení kooperace mezi praktiky a akademiky

 

Kdo může žádat

Národní a regionální orgány

Kde dostanu více informací

ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/hercule-iii/index_en.htm

Spravedlnost

Základní informace

 • Má za cíl přispívat k dalšímu rozvoji evropského prostoru práva založeného na vzájemném uznávání a vzájemné důvěře, a to zejména podporou justiční spolupráce v občanských a trestních věcech
 • Program Spravedlnost bude podporovata financovat stejné typy činností jako Program Práva, rovnosti a občanství

Na co je možné žádat

 • Justiční spolupráce v občanských věcech, obchodních věcech, insolvencí, rodinných záležitostí a dědictví, atd.
 • Justiční spolupráce v trestních věcech
 • Usnadnění účinného přístupu ke spravedlnosti pro všechny, včetně prosazování a podpory práv obětí trestných činů, při respektování práv na obhajobu.
 • Podpora iniciativ v oblasti protidrogové politiky (justiční spolupráce a aspekty prevence kriminality)

 

Kdo může žádat

Veřejnoprávní subjekty, neziskové organizace

Kde dostanu více informací

ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/index_en.htm