Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Zastoupení Libereckého kraje v EU

Erasmus +

ERASMUS+

Program EU pro vzdělání, odbornou přípravu, mládež a sport

Rozpočet: 14,7 mld. €

 • 77,5 % - Vzdělávání  a odborná příprava (cca 11,4 mld. €)(vysokoškolské vzdělání, odborné vzdělávání, primární vzdělávání na školách, vzdělávání dospělých)
 • 10 % - Mládež (cca 1,5 mld. €)
 • 3,5 % - záruky za půjčky pro studenty (cca 0,5 mld. €)
 • 1,9 % - Jean Monnet (cca 0,28 mld. €)
 • 1,8 % - Sport (cca 0,26 mld. €)
 • 3,4 % - Operační granty pro národní agentury(cca 0,49 mld. €)
 • 1,9 % - Administrativní výdaje (cca 0,28 mld. €)

Popis, cíle:

Erasmus+ je nový program Evropské unie na období 2014–2020 pro vzdělávání, od­bornou přípravu, mládež a sport.

Nahrazuje několik předchozích programů EU:

 • Program celoživotního učení tvořený podprogramy Erasmus (vysokoškolské vzdělávání),
 • Leonar­do da Vinci (odborné vzdělávání),
 • Comeni­us,
 • eTwinning (školní vzdělávání),
 • Grundtvig (vzdělávání dospělých),
 • program Mládež v akci
 • pět programů mezinárodní spoluprá­ce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program spolupráce s průmyslově vyspělý­mi zeměmi).

Erasmus+ poprvé poskytne fi­nanční podporu z prostředků EU i na sport, zejména na regionální úrovni.


Nový program přináší jednodušší administrativu, snazší podávání žádostí a zamezení roztříštěnosti nebo překrývání různých programů.

 

Struktura:

Program se zaměřuje na tyto klíčové akce:

 • mezinárodní mobilita studentů, mládeže, učitelů a ostatních pracovníků
 • spolupráce na inovacích a výměně příkladů dobré praxe a postupů mezi vzdělávacími institucemi či prostřednictvím spolupráce s in­stitucemi aktivními v oblasti mládeže
 • podpora reformy politiky stejně jako podpo­ra posilování institucí v partnerských zemích
 • v oblasti sportu je důraz kladen na nad-národní projekty, podporující sport na zá­kladní úrovni, potírající jevy, jako je:
  • manipu­lace s výsledky zápasů,
  • doping,
  • násilí a ra­sismus, a
 • a prosazující
  • řádnou správu,
  • rovné příležitosti pro muže a ženy,
  • sociální začleňo­vání a
  • možnosti fyzické aktivity pro všechny.

 

Aktivity:

 • podpora výuky, výzkumu a diskuze v oblasti studií evropské integrace na úrovni vysoko­školských institucí (Erasmus+: Jean Monnet)
 • volnočasové aktivity mladých lidí (Erasmus+: Mládež v akci)
 • výukové a vzdělávací potřeby osob ve všech formách vzdělávání dospělých (Erasmus+: Grundtvig)
 • výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odbor­né přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni (Erasmus+: Leonardo Da Vinci)
 • mobilita studentů a učitelů a spolupráce ve vysokoškolském vzdělávání na mezinárodní úrovni (Erasmus+: Erasmus)
 • tvorba společných magisterských programů (Erasmus+: Erasmus Mundus)
 • rozvoj spolupráce v oblasti školního vzdělávání na všech úrovních, od předškolního po střední (Erasmus+: Comenius)
 • aktivity spojené s podporou sportu (Erasmus+: Sport)

 

Typ žadatelů:

Program je určen:

 • veřejným a soukromým organizacím v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu,
 • v případě dobro­volnictví pak mládežnickým skupinám.

Nový program si také dává za cíl rozšířit prostor pro strukturovaná partnerství jak mezi jed­notlivými odvětvími vzdělávání, tak s podniky a ostatními zúčastněnými stranami.

Oprávnění žadatelé pocházejí z členských států EU a ze zemí mimo Evropskou unii, jež podepsaly s EU dohodu o účasti v programu.

Instituce veřejné správy, školy, vysokoškolské instituce a organizace zabývající se odbor­nou přípravou, vzděláváním, prací s mládeží a sportem, jež za poslední dva roky obdržely více než 50 % svých ročních příjmů z veřejných zdrojů, by měly být považovány za instituce s dostatečnou finanční, profesní a adminis­trativní kapacitou pro realizaci aktivit v rámci programu a tudíž by po nich nemělo být po­žadováno dokládání finanční kapacity.

 

Odkazy a kontakty:

Na evropské úrovni byla Evropskou komisí po­věřena správou programu Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (řízení velkých kooperačních projektů, sítě Eurydice, aktivity Jean Monnet a sportu). Na národní úrovni vykonávají správu programu národní agentury (mobilita a spolupráce).

Kontakt v ČR
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP)
Dům zahraniční spo­lupráce (DZS)
Na Poříčí 1035/4, 110 00, Praha
tel: +420 221 850 100
web: www.dzs.cz,
e-mail: info@dzs.cz

 

Zdroj: Evropské programy na podporu výzkumu, vývoje a inovací, podnikání, infrastruktury a odborného vzdělávání v letech 2014-2020: inspirace pro podnikavé. [Praha: Technologické centrum AV ČR], 2014, 51 s. ISBN 978-80-86794-45-7.

CZELO a CEBRE