Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Zastoupení Libereckého kraje v EU

EASI

EASI

Program pro zaměstnanost a sociální inovace

Rozpočet: cca 919,5 mil. €

 • 61% - Program Progress (cca 561 mil. €)
 • 18% - EURES (cca 166 mil. €)
 • 21% - mikrofinancování a sociální inovace (cca 193 mil. €)

Popis, cíle:

podpora členských států EU v implementaci sociálních reforem na všech úrovních. Zaměřuje se především na:

 • zaměst­nanost,
 • sociální ochranu zaměstnanců,
 • boj proti sociálnímu vyloučení a chudobě a
 • zlep­šování pracovních podmínek.

Program pro zaměstnanost a sociální inovace integruje a rozšiřuje programy Progress, EURES a ná­stroj mikrofinancování Progress, které do konce roku 2013 odděleně působily v oblasti zaměstnanosti a sociální politiky

 

 • podpora efektivních reforem systému so­ciálního zabezpečení, důchodových systé­mů a trhů práce
 • lepší přístup k finančním prostředkům a drobným úvěrům (do výše 25 tisíc EUR) pro sociální podniky, nezaměstnané a oso­by v nestabilním zaměstnání
 • lepší podpora při hledání zaměstnání v ji­ných státech EU

 

Struktura:

Program se skládá z 3 komplementárních os:

 • Progress (program pro zaměstnanost a sociál­ní solidaritu) přispívá k vypracování, sledování a hodnocení politiky Unie v oblasti zaměstna­nosti a sociálních věcí a právních předpisů upra­vujících pracovní podmínky. Podporuje rovněž tvorbu politik a realizaci inovací ve spolupráci se sociálními partnery, organizacemi občanské společnosti a dalšími zúčastněnými stranami. Od roku 2014 se program soustředí na svoje dosavadní aktivity, bude mít ale navíc speciál­ní rozpočet na oblast testování nových politik v oblasti sociálních inovací v malém měřítku.
 • EURES podporuje specializované služby urče­né členskými státy EU, EHP a Švýcarskou fede­rací za účelem rozvoje výměny a šíření infor­mací a dalších forem spolupráce na podporu geografické mobility pracovníků.
  Webový portál EURES bude nabízet nové moderní apli­kace pro uchazeče o zaměstnání a zaměstna­vatele. Dále se také zaměří na vytváření nových programů pro mobilitu mladých lidí ve věku 18–30 let.
 • Osa týkající se mikrofinancování a sociálního podnikání usnadňuje přístup k finančním pro­středkům (půjčkám) podnikatelům a osobám, které mají problém s přístupem k tradičním bankovním úvěrům. Od roku 2014 je rozší­řena podpora poskytovatelům mikroúvěrů, kteří distribuují finanční prostředky žadate­lům. Rovněž je možné poskytovat finance na rozšiřování kapacity institucí mikrofinancová­ní. Zvýší se podpora a zjednoduší se přístup k financování u sociálních podniků.

Aktivity:

 • Zaměstnanost
 • mobilita pracovníků
 • sdílení informací
 • sociální věci

 

Typ žadatelů:

Progress:

 • výzkumná centra,
 • univerzity,
 • státní správa,
 • mezinárodní organizace,
 • regionální a místní správa,
 • služby zaměstnanosti,
 • agentury,
 • nevládní organizace,
 • rozvojové vládní organizace,
 • sdělovací prostředky.

EURES:

 • státní správa,
 • regionální a místní správa,
 • služby zaměstnanosti,
 • organizace sociálních partnerů.

Mikrofinancování a sociálního podnikání:

 • veřejné a soukromé subjekty, které

poskytují mikrofinanční prostředky pro osoby

nebo mikropodniky nebo finanční prostředky

pro sociální podniky.

Program je řízen přímo Evropskou komisí (odpovědnost za implementaci i finanční administraci).

Odkazy a kontakty:

Zdroj: Evropské programy na podporu výzkumu, vývoje a inovací, podnikání, infrastruktury a odborného vzdělávání v letech 2014-2020: inspirace pro podnikavé. [Praha: Technologické centrum AV ČR], 2014, 51 s. ISBN 978-80-86794-45-7.

CZELO a CEBRE