Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Zastoupení Libereckého kraje v EU

COSME

COSME

Rámcový program pro konkurenceschopnost s důrazem na malé a střední podniky

Rozpočet: 2,3 mld. €

Popis, cíle:

 • celkově napomoci překonat tržní selhání a problémy doléhající nejvíce právě na malé a střední podniky (přístup ke kapitálu, podpora inter­nacionalizace atp.)
 • napomáhat i k šíření úspěš­ných, praxí ověřených postupů a řešení jak na soukromoprávní rovině, tak i na úrovni veřej­noprávní regulace.
 • implementace v souladu s tzv. Finančním nařízením č. 966/2012 a prostřednictvím ročních pra­covních programů.
 • posilování konkurenceschopnosti a udržitelnosti podniků v Unii, zejména malých a středních podniků,
 • rozvíjení podnikatelské kultury
 • podpora zakládání a růstu malých a středních podniků.
 • jeden z nástrojů strategie Evropa 2020 pro zvyšování konkurenceschopnosti evropské ekonomiky prostřednictvím snazšího přístupu k investičním financím.
 • vytváření rámcově příznivých podmínek pro podnikání, poskytování podpory a poradenství prostřednictvím sítě Enterprise Europe Network a
 • napomáhání při pronikání na nové trhy v EU i třetích zemích.
 • iniciace odhodlání u občanů začít samostatně podnikat.

Specifické cíle:

 • zlepšit přístup malých a středních podniků k financování formou vlastního či vypůjčeného kapitálu;
 • zlepšit přístup na trhy, zejména uvnitř Unie, ale také na celosvětové úrovni;
 • zlepšit rámcové podmínky pro konkurenceschopnost udržitelnost podniků v Unii, zejména malých a středních podniků, včetně podniků v odvětví cestovního ruchu;
 • podporovat podnikání a podnikatelskou kulturu

Možné akce:

 • Akce zaměřené na zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování – cílem těchto akcí je povzbudit využívání a nabídku kapitálového i dluhového financování, které může zahrnovat financování předstartovní a kvazikapitálové a financování ze strany „byz­nys andělů“, avšak s vyloučením spekulativních rozprodejů částí majetku (60 % rozpočtu – fi­nancováno z Nástroje pro kapitálové investice pro růst a z Nástroje pro úvěrové záruky).
 • Akce zaměřené na zlepšení pří­stupu malých a středních podniků na vnitřní trh, jako je například poskytování informací (i prostřednictvím digitálních služeb) a zlep­šování informovanosti mimo jiné o progra­mech Unie, právních předpisech a normách (21,5 % rozpočtu).
 • Akce zaměřené na zlepšení rámcových pod­mínek pro konkurenceschopnost a udržitel­nost podniků Unie, zejména malých a střed­ních podniků – prostřednictvím snižování nadbytečné administrativní a regulační zátěže a zamezování jejímu vzniku (11 % rozpočtu).
 • Akce k pod­poře podnikání a podnikatelské kultury, zlepšo­váním rámcových podmínek, jež ovlivňují rozvoj podnikání, mimo jiné odstraňováním překážek bránících zakládání podniků (2,5 % rozpočtu).           

Možné aktivity:

 • vypracování nových strategií konkurence­schopnosti
 • podporování iniciativ urychlujících vznik kon­kurenceschopných meziodvětvových
 • využívání zdrojů a prohlubujících sociální odpovědnost podniků
 • podpora opatření členských států zavádě­jících vzdělávání podnikatelů a zvyšování jejich podnikatelských dovedností
 • podpora aktivit pro zlepšení financování malých a středních podniků a povzbuzení nabídky kapitálového a úvěrového financo­vání, nalézání řešení přeshraničního a nad­národního financování
 • podpora sítě Enterprise Europe Network
 • podpora a šíření informovanosti o vstupech a příležitostech na vnitřním trhu, financová­ní opatření podporujících usnadnění přístu­pů na trhy třetích zemí mimo EU a posilová­ní již existujících služeb v této oblasti
 • aktivity posilující mezinárodní průmyslovou spolupráci, snižování regulačních rozdílů mezi EU a jinými zeměmi
 • Erasmus pro mladé podnikatele
 • Evropská síť mentorů pro ženy – podnikatelky

Typ žadatelů:

 • Převážně malé a střední podniky a jejich organizace
 • Občané, kteří chtějí podnikat
 • Veřejné orgány
 • Úřady členských států

 

Odkazy:

 

Zdroj: Evropské programy na podporu výzkumu, vývoje a inovací, podnikání, infrastruktury a odborného vzdělávání v letech 2014-2020: inspirace pro podnikavé. [Praha: Technologické centrum AV ČR], 2014, 51 s. ISBN 978-80-86794-45-7.

CZELO a CEBRE