Zastoupení Libereckého kraje v EU

Komunitární programy

Co to jsou komunitární programy?

Komunitární programy jsou finančním nástrojem EU, které jsou financovány přímo z evropského rozpočtu. Jejich cílem je podpořit mezinárodní spolupráci subjektů z jednotlivých členských zemí v oblastech, které přímo souvisejí s evropskými politikami. Stejně jako v případě operačních programů financovaných ze strukturálních fondů jde o programy víceleté.

Zaměření komunitárních programů

Z komunitárních programů je možné financovat aktivity v následujících oblastech:

 • Občanská angažovanost (Evropa pro občany)
 • Výzkum, inovace, podnikání (Horizont 2020, COSME, Eureka)
 • Doprava, energetika (Nástroj pro propojení Evropy)
 • Životní prostředí (LIFE)
 • Zdraví  (Třetí program pro oblast zdraví )
 • Vzdělávání a aktivity mládeže (Erasmus+)
 • Kultura (Kreativní Evropa)
 • Zaměstnanost a sociální věci (Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace)
 • Vnitřní trh (FISCALIS 2020, CUSTOMS 2020)
 • Svoboda, bezpečí a další.

Jak fungují?

Na rozdíl od operačních programů je spravování komunitárních programů a příprava konkrétních výzev zpravidla v pravomoci Evropské komise. Existují však výjimky, například u programů Celoživotní učení nebo Mládež v akci, které jsou implementovány přímo v členské zemi prostřednictvím národní agentury (Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy a Českou národní agenturou Mládež). Ostatní programy mají v ČR pouze své kontaktní místo u gestora programu (např. příslušná ministerstva).

Specifika komunitárních programů

Komunitární programy se od klasických operačních programů liší v několika ohledech:

 • pro projekt je zapotřebí partnerů z několika států
 • žádost je dobré podat v některém z hlavních jazyků EU
 • při přípravě a realizaci projektu je zapotřebí dobré komunikace se zahraničními partnery